CRAB Fundació | Transparència

Transparència

nen-jugant-platja-aprenem-autisme

El CRAB Fundació està subjecte a la Llei 19/2013 de 9 de desembre de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. Aquesta llei exigeix una major transparència sobre el funcionament de les entitats, els seus processos de presa de decisió, el reconeixement del dret a l’accés a la informació i una major participació en la presa de decisions.

D’acord amb la naturalesa, la missió i els valors de la fundació creiem en la importància del principi de transparència i bones pràctiques com a forma de mostrar una bona gestió de l’entitat així com de l’assoliment de la finalitat per la qual ha estat constituïda. Tanmateix, més enllà de l’obligació legal, estem compromesos amb les persones, les seves famílies i la societat en general, i per tant, volem oferir una informació clara, accessible i transparent sobre com es governa i gestiona la nostra associació.

Constitució i Registre

El CRAB es va constituir com un associació sense ànim de lucre, emparada per la llei d’Associacions de 1/2002 de 22 de març el 19 de novembre de 2010.

El 18 desembre de 2019 es transforma en una Fundació i està emparada per la llei de Fundacions de Catalunya 5/2001 de 2 de maig.

Està inscrita a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb nº 3157 i declarada d’utilitat pública segons la O.M.25/10/2000.

Principis Ètics i Millora de la Qualitat

Treballem per la dignitat i la millora de la qualitat de vida de les persones amb autisme i fem nostres els valors de promoció de la seva autonomia, autodeterminació i la defensa dels seus drets. Per això 2017 ens vam adherir al Codi Ètic de la Confederación Autismo España on es recullen els principis i els valors de bona governança que guien la nostra actuació com entitat i on es regulen les normes de conducta a seguir.

Estem compromesos amb la millora continuada de la qualitat dels nostres serveis i recursos que ha impulsat a la nostra entitat a iniciar algunes accions orientades a la gestió i alineació dels nostres resultats d’acord amb les demandes de les persones sòcies. Tanmateix s’està implementant i desenvolupant un sistema de gestió per processos amb la finalitat d’acreditar-nos en un sistema de qualitat que ens permeti avançar en la millora continua de la qualitat dels nostres serveis.

Informació econòmica

Informe Auditoria – Memòries Econòmiques
Més Informació Econòmica

CRAB Fundació està acollida a la llei 49/2002