Aprenem Autisme | Transparència

Transparència

Transparencia Aprenem

Aprenem està subjecte a la Llei 19/2013 de 9 de desembre de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. Aquesta llei exigeix una major transparència sobre el funcionament de les associacions, els seus processos de presa de decisió, el reconeixement del dret a l’accés a la informació i una major participació en la presa de decisions.

D’acord amb la naturalesa, la missió i els valors de l’associació creiem en la importància del principi de transparència i bones pràctiques com a forma de mostrar una bona gestió de l’entitat així com de l’assoliment de la finalitat per la qual ha estat constituïda. Tanmateix, més enllà de l’obligació legal, estem compromesos amb les persones, les seves famílies i la societat en general, i per tant, volem oferir una informació clara, accessible i transparent sobre com es governa i gestiona la nostra associació.

Constitució i Registre

L’Associació Aprenem es va constituir el 21 de febrer de 2006 com una associació sense ànim de lucre, emparada per la llei d’Associacions de 1/2002 de 22 de març.

Està inscrita a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb nº 32016 i declarada d’utilitat pública segons la O.M.25/10/2000.

Principis Ètics i Millora de la Qualitat

Treballem per la dignitat i la millora de la qualitat de vida de les persones amb autisme i fem nostres els valors de promoció de la seva autonomia, autodeterminació i la defensa dels seus drets. Per això l’any 2017 ens vam adherir al Codi Ètic de la Confederación Autismo España on es recullen els principis i els valors de bona governança que guien la nostra actuació com entitat i on es regulen les normes de conducta a seguir.

Estem compromesos amb la millora continuada de la qualitat dels nostres serveis i recursos que ha impulsat a la nostra entitat a iniciar algunes accions orientades a la gestió i alineació dels nostres resultats d’acord amb les demandes de les persones sòcies. Tanmateix s’està implementant i desenvolupant un sistema de gestió per processos amb la finalitat d’acreditar-nos en un sistema de qualitat que ens permeti avançar en la millora continua de la qualitat dels nostres serveis.

Línia d'Actuació: Estratègies i Activitats

Memòries d’Activitats

Informació econòmica